1 - hero-1

Hur man räddar världen en yta i taget

Håndverksgruppen har bedömt bolagets hållbarhetspåverkan genom hela värdekedjan, samt bedömt konsekvenserna av ökade förväntningar på hållbarhet och andra betydande megatrender. Möjligheter och risker inom hållbarhetsområdet rangordnas sedan efter relevans. Utifrån detta har vi identifierat tre områden som anses vara relevanta för oss, men också centrala för våra viktigaste intressenter

2
2

VI TAR HAND OM VARANDRA OCH ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Vi tar ansvar för samhälle, medarbetare och leverantörer.

Det gör vi genom att ställa krav, säkerställa bra utbildning och rätt fokus på alla nivåer, så att hållbarhetsmålen uppnås.

På HG ska vi öka antalet ungdomar och vuxna med relevant erfarenhet och utbildning som bidrar till att säkra HG-skolan. Dessutom ska vi anställa och följa upp lärlingar (4.4). Genom lärlingssystem ska HG bidra till att minska antalet unga utan arbete (8.6), samt säkerställa arbetsrätt, säkra arbetsplatser och förhindra svartarbete (8.8).
V1 - ESG (Column)-1
V1 - ESG (Column)-1

VI SKA SÄKERSTÄLLA HÅLLBARA KONSUMTIONS- OCH PRODUKTIONSMÖNSTER

Vi ska förstå klimatpåverkan från vår verksamhet.

Vi strävar efter att bli klimatneutrala och främja den cirkulära ekonomin, men vi kommer inte bara att vara hållbara när det gäller miljö och klimatpåverkan. Vi ska också vara hållbara när det gäller affärsetik, gentemot våra medarbetare och generellt i vår bolagsstyrning av Håndverksgruppen.

HG ska främja hållbara program för offentlig upphandling, i enlighet med enskilda länders policyer och prioriteringar.
3-2
3-2

VI FÖRVALTAR VÅRA FÖRETAG PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT

Grå områden är inte acceptabla och vi ser till att alla lagar och förordningar följs.

Våra medarbetare utbildas i etiska riktlinjer och vi har tydliga rutiner för whistleblowing. Dessutom ställer vi samma höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi gör på oss själva.

På HG arbetar vi för att motverka svartarbete, säkerställa arbetsrätt och säkra arbetsplatser genom fokus på HSE, etiska riktlinjer och bra whistleblowing-rutiner.